آقای میرحسین شاید خیلی ها فراموش کرده اند و خیلی ها آنوقت نبوده اند ، اما خیلی ها یادشان هست که شما و یاران و انصار شما در دوران نخست وزیری ، ضبط خودروها را ممنوع کرده بودند و هر ماشینی را با ضبط می دیدند یا توقیف می کردند و یا ضبط آن را مصادره می کردند .

آقای میرحسین شاید خیلی ها فراموش کرده اند و خیلی ها آنوقت نبوده اند ، اما خیلی ها یادشان هست که شما و یاران و انصار شما در دوران نخست وزیری ، کسانی که ویدئو داشتند را به زندان یا شلاق محکوم و ویدئو را مصادره می کردند .

آقای میرحسین شاید خیلی ها فراموش کرده اند و خیلی ها آنوقت نبوده اند ، اما خیلی ها یادشان هست که شما و یاران و انصار شما در دوران نخست وزیری ، روی صورت زنان رنگ می پاشیدند .

آقای میرحسین شاید خیلی ها فراموش کرده اند و خیلی ها آنوقت نبوده اند ، اما خیلی ها یادشان هست که یاران و انصار شما در دوران نخست وزیری ، زن و شوهر هم جرات نداشتند با هم در خیابان ظاهر شوند .

آقای میرحسین شاید خیلی ها فراموش کرده اند و خیلی ها آنوقت نبوده اند ، اما خیلی ها یادشان هست که شما و یاران و انصار شما در دوران نخست وزیری ، تمام سعی و تلاش خود را کردند که در دانشگاه پسر و دختر از هم جدا شوند .

آقای میرحسین شاید خیلی ها فراموش کرده اند و خیلی ها آنوقت نبوده اند ، اما خیلی ها یادشان هست که شما و یاران و انصار شما در دوران نخست وزیری ، با سیاستهای غلط شما بلایی به سر بهترین چای دنیا (لاهیجان) آوردند که هنوز که هنوز است ملت ایران تنها چای خارجی می نوشند .

آقای میرحسین شاید خیلی ها فراموش کرده اند و خیلی ها آنوقت نبوده اند ، اما خیلی ها یادشان هست که شما و یاران و انصار شما در دوران نخست وزیری ، بانکها ، کشتیرانی ، هواپیمایی و چندین و چند شرکت خصوصی را از صاحبان آنها گرفته و با اقتصاد سوسیالیستی به تصاحب دولت در آوردید .

آقای میرحسین شاید خیلی ها فراموش کرده اند و خیلی ها آنوقت نبوده اند ، اما خیلی ها یادشان هست که شما و یاران و انصار شما در دوران نخست وزیری ، مردم اگر راه می رفتند میگفتند تاید دولتی ، آهن دولتی ، برنج دولتی ، روغن دولتی ، روغن ماشین دولتی و از سیر تا پیاز زندگی مردم دولتی ، اینها را که یادتان هست .

آقای میرحسین شاید خیلی ها فراموش کرده اند و خیلی ها آنوقت نبوده اند ، اما خیلی ها یادشان هست که شما و یاران و انصار شما در دوران نخست وزیری ، بهره های کم بانکی با تغییر اسم به نامهایی مثل مضاربه و مشارکت و قرارداد اسلامی و ... به بهره های بالا تغییر پیدا کرد .

آقای میرحسین شاید خیلی ها فراموش کرده اند و خیلی ها آنوقت نبوده اند ، اما خیلی ها یادشان هست که شما و یاران و انصار شما در دوران نخست وزیری ، هنگامی که برای رای گیری دومین دوره نخست وزیری با حمایت امام به مجلس رفتید و عده ای به شما رای ندادند ، به وسیله همین رای ندادن سالیان سال زیر چر حمایتی امام نمایندگان را می کوبیدید و طرح های خود را بالاجبار تصویب می کردید .

آقای میرحسین شاید خیلی ها فراموش کرده اند و خیلی ها آنوقت نبوده اند ، اما خیلی ها یادشان هست که شما و یاران و انصار شما در دوران نخست وزیری ، چه بلاها سر مردم نیاوردید و امروز برای جمع آوری چند رای بیشتر به چه کار ها دست می زنید و فردای روز چه بلاها سر ملت خواهید آورد .

آقای میرحسین شما و یاران و انصار شما از اینکه ملت ایران حافظه تاریخی خوبی ندارند کمال بهره را برده و از سادگی و بی آلایشی این ملت سو استفاده می کنید . تاریخ در مورد شما قضاوت خواهد کرد