بسیاری از واژه ها در گویش کرمانی ریشه در زبانهای اوستایی و فارسی باستان دارند . این نوشتار  نیاز به ویرایش و به ویژه درج آوانویسی دارد که به امید خدا و یاری خوانندگان عزیز در ادامه ،ضمن تکمیل و ذکر سایر واژگان نواقص کنونی نیز برطرف خواهند شد . یکی از اهم اهداف این بلوک مقایسه  این واژه ها با سایر گویش های محلی ایران و هم چنین ریشه یابی آنها در نوشتار کهن شامل اوستا ، کتیبه ها و متون پهلوی مربوط به دوره ساسانی و اشکانی است . تعدادی از این اصطلاحات عبارتند از:

كیل كردن      وزن كردن                    بوخ           زود

برج             ماه                             خلوش        عامی

وخ              وقت                           ور             پوشش

سجلت          شناس نامه                     بذا             بگذار

ای              این                             پلشیدن        زدودن

كاربافو         عنكبوت                       وشم           برایم

كره             بزغاله                         گرده          كلیه

شاخی          كله پاچه                       تلخو          بادام كوهی

كركریچو      غضروف                      ترنشك        نوعی پرنده

پختو           قمری                           كل            لانه پرنده

قتو             آب تنی                         لقار           لاغر

كرپو           مارمولك                       جیكو          جیرجیرك

مدو            سوسك                         درش پالا     آب كش