آتشکده های کرمان

كرمان یكی از قدیمی ترین مراكز زندگی زرتشتیان است و هنوز هم زردشتیان در كرمان زندگی می كنند . زرتشتیان پنج بار در روز نماز می خوانند و قبله نماز ایشان از جمله نور آتش است . از این رو برای نگهداری آتش و مراسم نیایش همگانی ( جشن ) مكانهایی به نام آتشكده ساخته شده است . ایشان در نماز روزانه خود پس از سپاس خداوند پیمان می بندند كه به خشنودی اهورا مزدا و خوار كردن اهریمن جهان را با دانش نیك هر روز تازه تر از دیروز كنند.

آتشكده كرمان :
اصل ساختمان خانه مسكونی آقای ارباب سروشیار جهانگیر اشیدری بود كه پس از مرگ دخترش بانو رستم فرخ در آن تغییرات لازم انجام گرفته و آتشكده وقف زرتشتیان شده . بخشی از هزینه این كار از دهش آقایان دینیار موبد رستم مرزبان و خدا رحم جمشید نرسی آبادی ( مقیم بمبئی ) تامین و كار به كوشش آقای منوچهر دادنی رئیس انجمن جوانان زرتشتیان كرمان انجام گرفت . 
این آتشكده با آتشی كه از آتشكده محله شهر آوردند به روز سروش از ماه شهریور 1293 یزدگردی روشن شد . از سال 1342 تا سال 1349 از دهش آقای رستم كیخسرو و خدابخش سروشیان ( رستم كرمانی مقیم آمریكا ) تالار جشنگاه ساخته و به این مجموعه افزوده شد . 
نشانی : خیابان شهدا ( زرسیف ) – خیابان برزو آمیغی – كوچه آتشكده

آتشكده درب مهر :
ساختمان این آتشكده خانه مسكونی آقای هخامنشی بود كه وقف زرتشتیان شد . در اواخر دوره ناصر الدین شاه قاجار نخستین آموزشگاه دخترانه با نام مدرسه دخترانه زرتشتیان هخامنشی تاسیس و سپس آتشكده ای در آن راه اندازی شد كه امروز خاموش است . 
نشانی : خیابان فلسطین كوچه مهر

آتشكده محله شهر : 
بنابر روایتهای سینه به سینه زرتشتیان ، آتش ایرانشاه پیش از انتقال به « اودواده » هندو برای حفاظت از یورش بیگانگان به طور پنهانی در این محل نگهداری می شده . در اواخر دوره ناصر الدین شاه قاجار آموزشگاه به دستور كیخسرو در این محل راه اندازی شد . دهها سال پیش این آتشكده خاموش و امروز به طور كامل تخریب شده است . 
نشانی : خیابان ابوحامد – كوچه محله شهر

آتشكده قناتغستان : 
بنابر روایتهای سینه به سینه زرتشتیان ، آغا محمد خان قاجار گروهی از زرتشتیان یزد را برای كشاورزی به كرمان كوچ داد . این مهاجراین در جوپار ، كوثر خیز و قناتغستان ساكن شدند . ساكنان قناتغستان پیشه موبدی اختیار كردند و آتشكده ای بر پا ساختند و وقفها بر آن نهادند . ده ها سال پیش با مهاجرت زرتشتیان ، آتش این آتشكده به آتشكده كنونی كرمان منتقل شد . این آتشكده در سال 1378 ه . ش كاملاً تخریب شده .