بازارهای کرمان05-copy.jpg

 سابقه درخشان تجارت و وجود کارخانجات بافندگی ابریشم و پنبه و پشم ، در قرون اولیه در شهر و واقع شدن بر سر راه هندوستان ، ضرورت پیدیش مکان های مناسبی برای عرضه کالاهای داخلی و وارداتی را ایجاب کرده است . روایت ابن حوقل و ادریسی در مورد بافت پارچه ها ی پنبه ای در زرند و کارهای دستی مردم بم و صدور انها به خراسان و مصر و عراق ، دال بر این مدعاست . همچنین برای عرضه محصولات کارخانه های کرمان نیاز به وجود چنین بازارهای احساس می شده و داد و ستدهای پایاپای بر اهمیت این مکان می افزوده است.

بازرهای قدیمی که محل عرضه کالاهای داخلی و خارجی بوده اند عبارتند از16-copy.jpg:

1-بازار مظفری 
2- بازار وکیل
3- بازار اختیاری 
4- بازار گنجعلی خان 
5- بازار کوچه کلاه دوزها
6- بازار نقاره خانه
7- بازار عزیز 
8- بازار کفاش ها 
9- بازار قیصریه
10- بازار کلاه دوز
11- بازار مسگری
12- بازار ریگ آباد
13- بازار لحافدوز 
14- بازار مسجد ملک 
15-بازار چهار سوق
16- بازار قدمگاه
17- بازار شتر 
18- بازار شاه  

از این تعداد ، در حال حاضر، بازار مظفری ، گنجعلیخانی ،مسگری ، وکیل ، اختیاری ، لحافدوزی و نیز کلاه مالی ، کفاشی ، آهنگری و زرگری در بازار ابراهیم خان موقعیت خود را حفظ کرده اند.

منبع:کتاب "کرمان در یک نگاه" -انتشارات کرمان شناسی