۲۰ فروردین ۱۳۸۸
زرتشتیان ایران، نخستین جشن از جشنهای ماهیانه سال را در آرامگاه، به یاد نیاکان خود و برای شادی روان درگذشتگان، جشن گرفتند. در روز فروردین از فروردینماه، خانواده های زرتشتی ساکن کرمان به آرامگاه زرتشتیان این شهر، واقع در مسیر کوهپایه رفتند. تصاویر این آیین را در ادامه مطلب ببینید. عكسها از رامین اخترخاوری است.
آرامگاه زرتشتیان كرمان

آرامگاه زرتشتیان كرمان
در این جشن روان درگذشتگان نیز در فضایی سرشار از بوی خوش عود، اسپند و کندر، میزبان جشن زمینی خودهستند. زمزمه اوستا در دلها، فضا را روحانی کرده.
زرتشتیان در آرامگاه

اوستاخوانی موبد در آرامگاه
موبد نیز با زمزمه اوستا، غرق در عالم مینو میشود و از بهدینان درگذشته یاد میکند.
آرامگاه روانشاد نیما گشتاسبیان

آرامگاه زرتشتیان كرمان

آرامگاه زرتشتیان كرمان
اما زمبن هم، برای خوشآمدگویی روان پاکان، آماده شده بود و فضا را از عطر گیاهان وحشی پر کرده بود. 
آرامگاه زرتشتیان كرمان