كرمان دیاری آرمیده در دامان كویر ، و سرزمین مردان و زنان سخت كوشی است كه با صبوری و همت و حمیت ، در بستری از نا ملایمات ، تاریخ این خطه را با جوهر شرف و پایمردی نوشته و نام این دیار را با عزت و بزرگی بر جبین روزگاران رقم زده اند . سهم كرمان از شادیها ، در گذر ایام بسیار اندك و از رنج ها و دشواری ها ، فراوان بوده است. از حوادث طبیعی چون خشك سالی و قحطی زلزله گرفته تا هجوم ناجوان مردانه بد خواهان ، همه و همه ، دلیلی بر این مدعاست .اما كرمان و كرمانی در مقابل همه این دشواریها با قامتی به بلندای ایمان ایستاده و هرگز از پای در نیامده اند .

كرمان ، كهن سرزمین تاریخ ایران ، همواره از ارزش و اعتباری ویژه برخوردار بوده است شاید وجود همین ارزشهاست كه هر چند گاه یك بار قومی را به این دیار گسیل داشته آن گونه كه كرمان ، میزبانی مهمانان ناخوانده ای را بر عهده داشته است كه اكثرا می آمدند و آنچه می ماند ویرانی و اندوه و مصیبت بود .